Vedtekter

Vedtekter for Båtlaget Nidaros

1. Navn

Båtlaget Nidaros er en forening tilknyttet Kystlaget Trondhjem.

2. Formål

Båtlaget har ansvar for drift og vedlikehold av vengbåten Nidaros og naustet.
Båtlaget skal gi opplæring i råsegling og sjømannskap innad i laget og ovenfor våre samarbeidspartnere. Båtlaget skal være et samlingspunkt for personer med ulik bakgrunn og kultur, og oppmuntre til et godt sosialt samhold. Båtlaget vil ellers arbeide i tråd med Forbundet KYSTEN sine formål.

3. Medlemmer

Medlemmer av Forbundet Kysten/Kystlaget Trondhjem kan bli medlem av Båtlaget Nidaros.
Det er tre typer medlemskap: livsvarig, ordinært og for ungdom (16-25 år). Satser for medlemskap fastsettes av årsmøtet.
Alle oppfordres til å ta del i båtlagets arbeid.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er båtlagets høyeste organ. Alle medlemmer skal innkalles. Alle medlemmer har stemmerett. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars og varsles av styret minst en måned i forveien. Sakspapirer skal være utsendt minst en uke i forveien. Forslag til endringer av vedtekter må sendes styret senest tre uker før årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet skal inneholde:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding.
4. Kasserer framlegger revidert regnskap.
5. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
6. Plan for segling og andre aktiviteter gjennom året.
7. Fastsetting av medlemsavgift og seglingssatser.
8. Innkomne saker.
9. Behandling av neste års budsjett.
10. Valg av styreleder, styre, varamedlemmer, valgkomite, høvedsmannsråd og revisor for kommende regnskapsår.

Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

5. Styret

Styret består av 3-5 medlemmer. Styret samles så ofte som forholdene tilsier det. Andre medlemmer kan delta på styremøtene når styret ønsker det. Styret har ansvaret for den daglige drift av båtlaget, herunder dannelsen av arbeidsgrupper, seglingsplan og bruk av båten. Styret skriver årsmelding, regnskap og budsjett som legges fram på årsmøtet. Styrets kasserer har fullmakt til å disponere båtlagets konto. Styret kan ekskludere og vise bort medlemmer fra lagsaktiviteter hvis de handler i strid med vedtektene. Endelig vedtak om eksklusjon skal avgjøres av årsmøtet. Styrets medlemmer er på valg hvert annet år. Det bør tilstrebes overlapp av styremedlemmer.

I tillegg består styret av 1-2 varamedlemmer. Et varamedlem er et styremedlem som kun trer inn i styret når et av styremedlemmene ikke har anledning til å delta, eller er inhabil. Når varamedlemmet deltar i styrearbeid er det med tilsvarende rolle og ansvar som øvrige styremedlemmer. Varamedlemmer er på valg hvert annet år.

6. Høvedsmannsrådet

Høvedsmannsrådet består av 3 personer som velges på årsmøtet, derav to høvedsmenn. Rådet utarbeider retningslinjer for høvedsmenn og har ansvaret for godkjenning av høvedsmenn. Ved brudd på retningslinjene kan godkjennelsen trekkes tilbake. Rådet velger selv leder. Høvedsmannsrådets medlemmer er på valg hvert annet år. Det bør tilstrebes overlapp av rådsmedlemmer.

7. Oppløsning

Båtlaget kan oppløses av årsmøtet ved 2/3 flertall. Ved evt. oppløsning skal foreningens aktiva forvaltes av Kystlaget Trondhjem.

8. Bruk av båten

Båten har heimstavn ved Fosenkaia i Trondheim. Det skal alltid være høvedsmann om bord når båten er i bruk. Medlemmer prioriteres ved sommerseilasen. Informasjon om seglingsplan og annen aktivitet knyttet til båtlaget gis medlemmer i god tid gjennom Kystlaget Trondhjems meldingsblad eller på annen måte. Båt og naust skal alltid være forsikret.

9. Overgangsordning gjeldende til 01.01.2007

Tidligere “A-medlemmer” og andre som betaler livsvarig medlemskap (tidligere “B-medlemmer” 4500 kr, andre 5000 kr) innen 31.12.2001, betaler halv seglingsavgift og gis første prioritet ved begrenset plass på sommerseilas.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.oktober 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.